Ga naar de inhoud
Zoek

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverlening tussen ECHT Regie in Transitie (hierna “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”) en haar klanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Dienstverlening

2.1 Het bedrijf biedt diensten aan op het gebied van projectmanagement.

2.2 De inhoud van de dienstverlening wordt bepaald door de overeenkomst tussen het bedrijf en de klant, zoals vastgelegd in een offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3. Verplichtingen van de klant

3.1 De klant verbindt zich ertoe om alle benodigde informatie en medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de dienstverlening door het bedrijf.

3.2 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie aan het bedrijf.

4. Tarieven en Betaling

4.1 De tarieven voor de dienstverlening van het bedrijf worden vastgesteld in de overeenkomst tussen het bedrijf en de klant.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle tarieven exclusief BTW en eventuele andere van toepassing zijnde belastingen of heffingen.

4.3 Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals vermeld in de factuur van het bedrijf, zonder recht op korting of verrekening.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van het bedrijf.

5.2 De aansprakelijkheid van het bedrijf is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf.

6. Intellectuele Eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door het bedrijf verstrekte materialen en/of diensten blijven eigendom van het bedrijf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Op alle overeenkomsten en dienstverlening van het bedrijf is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten en dienstverlening van het bedrijf zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het bedrijf is gevestigd.

8. Slotbepalingen

8.1 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.

8.2 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen van kracht worden nadat deze schriftelijk zijn medegedeeld aan de klant.